سفارش تبلیغ
صبا

دانسته های اشتباه و یادگیری های جدید

. وشیطان در برابر مبارز ایستاد و به او گفت : تو که در برابر طوفان تاب نمی آوری و مبارز پاسخ داد : من خود طوفانم...من ایمان دارم به چیزی که نمیبینم...... تغییر جسارت میخواهد.
تو یک جنگجویی از پس این توفان بدخواهی آمد خواهید دید از تمام چیزهایی که به تو آسیب رسانده اند انوقت خواهی دید که چه کسی حرف نهایی رو میزند تو از گذشته قوی تری در برار چالش هایی که در آینده با آن مواجه خواهی شد میدانم که قوی ام می دانم که این نیز بگذرد میدانم روزهای بهتری در راه است ولی اگر فقط به جنگیدن ادامه بدهم مانند یک جنگو من با تمام قلبم میجنگم مانند قلب یک شیر
از هیچ تا قهرمان از هیچی همه چیز از ته چاه به نوک آماده ام من آماده ام


ارسال شده در توسط farhad bagheri